avatar 1.25 63.72
avatar 33.60 15.18
avatar 2.96 12.62
avatar 19.17 7.71
avatar 7.41 3.76
avatar 4.81 2.69
avatar 3.67 1.85
avatar

РАТИБОР

Ratibor

2.39 1.78
avatar 0.61 1.07
avatar 0.46 1.02
avatar 0.02 1.00
avatar 0.00 0.92
avatar 0.04 0.90
avatar 0.79 0.79
avatar 0.02 0.59
avatar

I)}I{[]I{ER

Canistra

0.00 0.58
avatar 0.00 0.48
avatar

Аня

Blahaj

0.00 0.48
avatar 0.00 0.48
avatar 0.00 0.48
avatar 0.05 0.47
avatar 0.01 0.44
avatar 0.48 0.44
avatar 0.00 0.44
avatar 0.00 0.43
avatar 0.00 0.43
avatar 0.00 0.42
avatar 0.02 0.42
avatar 0.79 0.24
avatar 0.58 0.21
avatar 0.00 0.00
avatar 0.01 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.03 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.03 0.00
avatar 0.00 0.00