avatar 31.71 14.46
avatar

Игорь

ZavGar

0.00 0.00
avatar 0.01 0.44
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.44
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.79 0.24
avatar 0.00 0.42
avatar 0.03 0.00
avatar 0.04 0.90
avatar 0.00 0.49
avatar 4.26 2.48
avatar

РАТИБОР

Ratibor

1.38 1.41
avatar 0.00 0.92
avatar 0.01 0.00
avatar 0.00 0.49
avatar

OderjimY

OderjimY

0.72 0.75
avatar 0.03 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.46 1.02
avatar 0.05 0.47
avatar 0.00 0.44
avatar 17.68 7.17
avatar 3.67 1.85
avatar 0.02 1.00
avatar 0.00 0.48
avatar 7.41 3.76
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.48 0.44
avatar 0.58 0.21
avatar 0.02 0.42
avatar 0.00 0.48
avatar 2.40 12.41
avatar 0.00 0.49
avatar 0.00 0.44
avatar

Евгения

Jeniuss

0.00 0.00
avatar 0.00 0.59
avatar 0.61 1.07
avatar 0.00 0.48
avatar 0.79 0.79
avatar 0.00 0.43
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

I)}I{[]I{ER

Canistra

0.00 0.58
avatar

Аня

Blahaj

0.00 0.48
avatar

Anton4eGG

Anton4eGG

0.00 0.00
avatar 1.25 63.72